Algemene voorwaarden Local Heroes

Artikel 1 Definities
1.1 De gebruiker van de algemene voorwaarden, aannemer, verkoper, verhuurder;
Opdrachtgever : de wederpartij van Local Heroes, koper, huurder;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Local Heroes en opdrachtgever;
Het werk : het totaal van de tussen Local Heroes en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Local Heroes geleverde materialen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Local Heroes BV: handelsnaam van ingeschreven In de kamer van koophandel onder het nummer: 68180454

1.2 Medewerkers: Iedere natuurlijke persoon welke met tussenkomst van Local Heroes is ingeleend of ter beschikking is gesteld, werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve  opdrachtgever. Dit kunnen medewerkers van Local Heroes zijn, of medewerkers in dienst van een uitzendbureau, payroll partner, als zelfstandige werkzaam zijn, of via derde.

1.3 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Local Heroes voorziet van medewerkers, catering, feesten of evenementen.

1.4 Opdracht: het totaal van de tussen Local Heroes en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij de door Local Heroes geleverde, medewerker(s) ten behoeve van die opdrachtgever door tussenkomst van Local Heroes werkzaamheden zal verrichten.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Local Heroes en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Local Heroes en opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van Local Heroes prevaleren;

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing;

2.4 Indien Local Heroes met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang Local Heroes deze niet heeft afgewezen;

3.2 Local Heroes behoudt zich het recht voor om orders c.q. opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.3 Overeenkomsten waarbij Local Heroes partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
b) na en voor zover Local Heroes een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en deze schriftelijke aanvaarding binnen 21 dagen na verzenddatum, doch uiterlijk 14 dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst, door opdrachtgever getekend aan Local Heroes is geretourneerd, dan wel;
c) door aanvang van de werkzaamheden;

3.4 Indien opdrachtgever Local Heroes een mondelinge opdracht geeft is er tevens sprake van een overeenkomst en is opdrachtgever hieraan gebonden. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.5 De in de vorige leden genoemde termijnen zijn fataal.
a Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Local Heroes daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Local Heroes anders aangeeft;
b Indien opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
c De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief transport- en afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
d Tenzij anders is vermeld gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen;
e Tenzij anders is vermeld, zijn de door Local Heroes geoffreerde en overeengekomen prijzen gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, Ionen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, dan wel indien de overeengekomen prijzen afwijken van de offerte van de totstandkoming van de overeenkomst;
f In geval van verhoging van één of meer der kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd om, te onzer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren, met dien verstande dat opdrachtgever die in hoedanigheid van consument handelt, steeds bevoegd is de overeenkomst te ontbinden indien de door ons bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd wordt;

3.6 De betaling van eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden tegelijk met de laatste termijn van de hoofdsom;

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Local Heroes niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.8 De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, tekeningen, getallen, maten, gewichten, gebruiksopgaven of omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor Local Heroes niet bindend, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

3.9 Zonder toestemming van Local Heroes is het niet toegestaan de door Local Heroes verstrekte

tekeningen, op schrift gestelde ideeën, afbeeldingen en/of offertes aan derden te tonen, dan wel te

overhandigen, noch mogen ze worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of gelijksoortige objecten en/of producten;

3.10 De in het vorige lid genoemden bescheiden blijven eigendom van Local Heroes. Local Heroes is te allen tijde gerechtigd voormelde bescheiden terug te vorderen;

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Local Heroes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Local Heroes stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Local Heroes het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.4 Local Heroes aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, waarvoor opdrachtgever zorg zal dragen, voor aanvang van de

werkzaamheden zijn verleend;

4.5 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

4.6 Local Heroes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Local Heroes is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Local Heroes kenbaar behoorde te zijn;

4.7 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Local Heroes voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;

4.8 Indien door Local Heroes of door Local Heroes ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.9 De kosten van de benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever;

4.10 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan Local Heroes, naar de eis van het werk van Local Heroes zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging ondervinden;

4.11 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de toegang tot de ruimten waar Local Heroes werkzaamheden verricht onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden;

4.12 Opdrachtgever vrijwaart Local Heroes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering van goederen en materialen
5.1 Levering van goederen en materialen geschiedt op de locatie waar Local Heroes de werkzaamheden zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen;

5.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Local Heroes deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.3 Opdrachtgever is verplicht de benodigde maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen;

5.4 Local Heroes is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen dan is Local Heroes gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmede zij aan haar plicht tot levering voldaan heeft;

5.5 Local Heroes behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren.

5.6 Local Heroes behoudt zich het recht voor goederen diensten en materialen door derden te laten

leveren en uitvoeren.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Alle wijzigingen in de opdracht worden wanneer daaruit voor Local Heroes meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk. Meerwerk wordt naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn daarvan, op de grondslag van de bij de aanvang gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Local Heroes daarmede tevoren schriftelijk heeft ingestemd;

6.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen door opdrachtgever te worden ondertekend en binnen 14 dagen na dagtekening te worden geretourneerd, doch uiterlijk 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden;

6.3 Local Heroes behoudt zich het recht voor om additionele kosten in rekening te brengen voor wijzigingen in de overeenkomst die binnen de termijn van 7 dagen voorafgaande aan de ontvangst door opdrachtgever worden doorgegeven. Deze wijzigingen worden vooraf schriftelijk medegedeeld.

Artikel 7 Ter beschikkingstelling van een medewerker
7.1 In geval van catering of evenementen zal Local Heroes geen medewerkers leveren tenzij schriftelijk vermeld in de opdrachtbevestiging.

7.2 De medewerker zal de opdrachten van opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van opdrachtgever uitvoeren;

7.3 De medewerker zal de door opdrachtgever gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;

7.4 Opdrachtgever vrijwaart Local Heroes van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op Local Heroes worden verhaald;

7.5 Aansprakelijkheid van Local Heroes voor schade, veroorzaakt door de werknemer aan opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Local Heroes toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de werknemer veroorzaakt, vrijwaart opdrachtgever Local Heroes voor die aansprakelijkheid. Tevens is opdrachtgever verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden;

7.6 Local Heroes is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de werknemer aangegane of ontstane verbintenissen met opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart Local Heroes voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van Local Heroes als de werkgever van de werknemer;

7.7 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Local Heroes.

7.8 De opdrachtgever dient te allen tijde een eventueel tussen Local Heroes en de medewerkers overeengekomen non-concurrentiebeding te eerbiedigen. Op verzoek van de opdrachtgever zal Local Heroes hem informeren omtrent het bestaan en de inhoud van een zodanig beding.

7.9 Indien de opdrachtgever met een hem, door Local Heroes, ter beschikking gestelde medewerkers, of met de medewerkers welke aan hem ter beschikking gesteld zal gaan worden, rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, dan dient hij Local Heroes daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen zullen vervolgens in overleg treden teneinde de wens van de opdrachtgever te bespreken.

7.10 De opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsverhouding met de medewerkers aan indien de medewerkers een detacheringovereenkomst met Local Heroes niet rechtsgeldig heeft beëindigd,

onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever.

7.11 De opdrachtgever weerhoudt zich er te allen tijden van zelf contact op te nemen met een door Local Heroes aangeboden medewerker. Zij het met vragen over beschikbaarheid, vragen die op enige wijze tot een arbeidsrelatie tussen aangeboden medewerker, de opdrachtgever, of enig derde (rechts) persoon of mogelijke medewerker zou kunnen leiden, tenzij schriftelijk duidelijk anders is overeen gekomen.

7.12 Opdrachtgever zal zich onthouden van het direct of indirect (via derden) werven van medewerkers van Local Heroes, met het oogpunt deze in eigen dienstverband aan te nemen, of in dienstverband van derden te stellen. Indien medewerkers van Local Heroes binnen 12 maanden na uitvoeringsdatum van een opdracht voor opdrachtgever hun dienstverband opzeggen teneinde in arbeidsverhouding te treden met opdrachtgever(s), dan neemt Local Heroes de vrijheid om een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare overstap fee van EUR 40.000 te factureren aan de betreffende opdrachtgever.

7.13 De opdrachtgever die een arbeidsrelatie voor zich wil aangaan met een medewerker die via een uitzendbureau, of andere dienstbetrekking voor Local Heroes werkt, is aan Local Heroes eveneens een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare ontwikkelingsfee van EUR 40.000 verschuldigd

7.14 De opdrachtgever dient te allen tijde een eventueel tussen Local Heroes en de medewerkers overeengekomen non-concurrentiebeding te eerbiedigen. Op verzoek van de opdrachtgever zal Local Heroes hem informeren omtrent het bestaan en de inhoud van een zodanig beding.

7.15 In de overeenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de medewerkers vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. De minimale duur van een opdracht is 4 uur. Opdrachtgever dient een accurate eindtijd aan haar personeel uitvragen te koppelen, welke minimaal dient te worden behaald door werknemer. Wanneer de werknemer eerder dan de uitgevraagde eindtijd verzocht wordt de dienst te beëindigen, zal werknemer dit persoonlijk moeten accepteren en hiervoor een door opdrachtgever aangeboden formulier, waarin werknemer formeel afstand doet van haar eerder aangeboden aantal uren, dienen te ondertekenen.

7.16 Ingeleende medewerkers kunnen wanneer dit geen problemen met terugreis of maximale werktijd oplevert gevraagd worden tot één uur na opgegeven eindtijd door te werken, wanneer de operationele situatie hier om vraagt. Langer doorwerken dan dat, kan alleen wanneer een individuele medewerker hier persoonlijk mee akkoord is.

7.17 Indien Local Heroes of de opdrachtgever de terbeschikkingstelling van medewerker(s) 24wenst te beëindigen, dan wel uitstellen, dan is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd voor de door Local Heroes gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt minimaal vastgesteld op de volgende forfaitaire bedragen:

– Annulering meer dan 504 uren (3 weken) voor aanvang van het project : 10% van de projectprijs

– Annulering meer dan 120 uren (5 etmalen) voor aanvang van het project : 20% van de projectprijs

– Annulering tussen 48 en 120 uren (2 tot 5 etmalen) voor aanvang van het project: 30% van de     projectprijs

– Annulering bij 48 uur of minder voor aanvang van het project: 60% van de projectprijs

– Annulering bij 24 uren of minder voor aanvang van het project: 100% van de projectprijs, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om, als de werkelijke schade hoger blijkt te zijn, het meerdere te betalen.

7.18 De opdrachtgever dient schriftelijk (c.q. per e-mail ) te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt, mits anders overeengekomen het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Local Heroes.

7.19 Indien de opdrachtgever de terbeschikkingstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd van de medewerkers tussentijds wenst te beëindigen, zal de opdrachtgever aan Local Heroes verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete, groot 100% van het laatst geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken medewerkers, zulks voor de duur van een week of indien de opdracht korter is dan een week voor de resterende tijd. Wanneer middels een plaatsingsovereenkomst de duur van een opdracht is vastgelegd, zal opdrachtgever te allen tijden aan de duur van de overeenkomst worden gehouden.

Artikel 8. Selectie van medewerkers & kwaliteitseisen

8.1.De medewerker wordt door Local Heroes gekozen enerzijds aan de hand van de bij Local Heroes bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare medewerkers en anderzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan

Local Heroes verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.

8.2 Niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in het vorige lid, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Local Heroes niet worden gehonoreerd.

8.3 De opdrachtgever heeft het recht om indien een medewerker niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, zulks binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden aan Local Heroes kenbaar te maken. In dat geval is de opdrachtgever slechts gehouden aan Local Heroes te betalen 4 keer het overeengekomen uurtarief.

8.4 Wanneer een ingeleende medewerker duidelijk niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet kan inlener/opdrachtgever de eerste twee uren van de shift kosteloos afscheid nemen van de medewerker. Daarna zullen alle uren welke door medewerker bij inlener zijn gewerkt gefactureerd worden conform overeengekomen tarief.

8.5 Medewerkers ontvangen indien aanwezig de bestaande dresscode en grooming standaarden van opdrachtgever voor aanvang van de opdracht of dienst. Hieraan zullen de ingeleende medewerkers zich naar redelijkheid en billijkheid conformeren. Indien medewerkers van opdrachtgever of inleners via derden, die binnen de ketenaansprakelijkheid onder vergelijkbare functies en of afdelingen vallen, zich niet conformeren aan de geldende standaarden, dan zullen deze worden beschouwd als “in de praktijk geldende standaarden”. Deze standaarden zullen ook voor de ingeleende krachten vanuit Local Heroes de norm worden. Een verandering van de “ïn de praktijk geldende grooming standaarden” dient schriftelijk te worden doorgegeven alvorens er op de in theorie geldende norm gehandhaafd kan worden op een manier die ingeleende medewerkers minder arbeidsuren of inkomsten kan opleveren.

8.6 Ingeleende medewerkers die in de vaste/week planning van opdrachtgever worden opgenomen delen indien fooien aanwezig zijn automatisch mee met fooideling van het vaste team van opdrachtgever.

8.7 Medewerkers van Local Heroes beschikken over zwarte schoenen een zwarte pantalon en een wit overhemd. Aanpassingen op deze werkkleding dient door opdrachtgever te worden aangeboden. Tenzij duidelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens Local Heroes.

9.1 De opdrachtgever is verplicht de ruimtes, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van werkzaamheden schade lijdt.

9.2 De opdrachtgever is jegens Local Heroes aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de medewerkers in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij de in lid a van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers.

9.3 Indien de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Local Heroes gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij de in lid 9.1 van dit

artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers.

9.4 De opdrachtgever zal Local Heroes te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens Local Heroes is gesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in lid 9.1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent Local Heroes de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Local Heroes tegen de opdrachtgever geldend te maken.

9.5 De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld dit artikel.

  1. Bij verschil tussen een bij Local Heroes ingeleverd werkbriefjes of urenbevestiging en het door de opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij Local Heroes ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de opdrachtgever het tegendeel kan aantonen.
  2. Het rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan medewerkers door de opdrachtgever zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen zijn onrechtmatig t.o.v. Local Heroes en leveren geen grond op voor enige schulddelging of verrekening.

Artikel 10 Reclames
10.1 Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de werkzaamheden van Local Heroes behoren onmiddellijk na constatering door opdrachtgever aan Local Heroes te worden doorgegeven. Voorts dient opdrachtgever binnen 8 werkdagen na de constatering Local Heroes eveneens schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek cq. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd;

10.2 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Local Heroes juist zijn, zal Local Heroes de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Local Heroes slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde;

10.4 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien opdrachtgever het door Local Heroes aangelegde, uitgevoerde, of geleverde in gebruik heeft genomen, worden de goederen geacht deugdelijk te zijn geleverd en de werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd;

10.5 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum;

10.6 Na het verstrijken van gemelde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 11 Annulering
11.1 Indien een aan Local Heroes gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan Local Heroes te betalen. Door Local Heroes gemaakte aanbetalingkosten zoals, maar niet uitgesloten tot, zaalhuur, boekingen, reserveringen en andere aan de opdracht verbandhoudende, door Local Heroes gemaakte kosten als gevolg van een opdrachtbevestiging van de opdrachtgever welke na annulering volledig zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom of het geannuleerde gedeelte daarvan:
a. bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst door Local Heroes zou moeten worden geleverd is opdrachtgever niet gehouden enige schadevergoeding aan Local Heroes te betalen.
b. bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 15% van de aanneemsom aan Local Heroes te betalen;
c. bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 35% van de aanneemsom aan Local Heroes te betalen;
d. bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 60% van de aanneemsom aan Local Heroes te betalen;
e. bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 85% van de aanneemsom aan Local Heroes te betalen;
f. bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan Local Heroes te betalen;

11.2 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Local Heroes heeft bereikt.

11.3 Annulering van een aan Local Heroes verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden;

11.4 Het door opdrachtgever aan Local Heroes opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht voor zover deze een marge van 10% van het opgegeven aantal personen niet te boven gaat en mits deze annulering plaats vindt uiterlijk 7 dagen voor de vastgestelde leveringsdatum. Wanneer blijkt, dat Local Heroes voor meer personen dan geconditioneerd moeten leveren, is Local Heroes gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normale gestelde condities. In alle gevallen van annulering is opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan Local Heroes verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van Local Heroes leiden.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
12.1 Local Heroes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Local Heroes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
c. er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk de verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen;
De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt of indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

12.2 Voorts is Local Heroes bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Local Heroes op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Local Heroes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij

zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

12.3 Local Heroes behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Local Heroes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Local Heroes niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

13.3 Local Heroes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Local Heroes zijn verbintenis had moeten nakomen;

13.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending van de te leveren goederen veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting van Local Heroes tot levering voor de duur dezer bijzondere omstandigheid op;

13.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Een gedane aanbetaling zal worden terugbetaald;

13.6 Voor zoveel Local Heroes ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Local Heroes gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Eigendom en eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door Local Heroes geleverde non-consumptieve goederen blijven haar eigendom. Indien voormelde goederen op de werklocatie achter blijven moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan Local Heroes geretourneerd worden.

14.2 Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of zijn personeelsleden veroorzaakt moeten door opdrachtgever aan Local Heroes tegen kostprijs worden vergoed.

14.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Local Heroes zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

14.5 Voor het geval dat Local Heroes zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Local Heroes of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Local Heroes zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is Local Heroes niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de medewerkers of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:

  1. Het ter beschikkingstellen van medewerkers door Local Heroes aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die medewerkers niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten.
  2. Het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van een medewerker, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de medewerkers.
  3. Eventuele aansprakelijkheid van Local Heroes voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Local Heroes nimmer aansprakelijk.
  4. Local Heroes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  5. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
  6. In ieder geval dient de opdrachtgever Local Heroes te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de medewerkers of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die medewerkers of derden.

15.2 Opdrachtgever wordt ten allen tijde als de eigenaar, huurder van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Local Heroes tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door Local Heroes of anderen aan de ruimte en de zich daarin bevindende zaken toegebrachte schade aanvaardt Local Heroes geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart haar voor alle aanspraken van derden ter zake.

15.3 Ter zake van bedrijfshulpverlening is de gebouwbeheerder verantwoordelijk voor de adequate uitvoering hiervan. Zo nodig treedt Local Heroes in overleg met gebouwbeheerder.

15.4 Indien de overeenkomst moet worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is Local Heroes op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

15.5 Bij plaatsing van decoratieve, inrichtingsmaterialen of noodzakelijke verankeringen van huurmaterialen, welke geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt Local Heroes geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

15.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Local Heroes en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, begaan door opdrachtgever en/of diens gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever houder is en/of onder zijn toezicht staan;

15.7 Local Heroes werkt volgens eigen HACCP- en kwaliteitsrichtlijnen. Op verzoek en slechts op verantwoordelijkheid van opdrachtgever wordt bij uitzondering van deze richtlijnen afgeweken.

15.8 Binnen de warenwet worden aan Local Heroes stringente eisen gesteld ten aanzien van het niet

gekoeld serveren van bederfelijke waar. De desbetreffende waar mag daartoe gedurende een eenmalige periode van ten hoogste 2 uur niet gekoeld aangeboden worden. Indien sprake is van aflevering van producten door Local Heroes zonder aanvullende serviceverlening is zij aansprakelijk tot aan het moment van afleveren. De voedselveiligheid van de ongekoelde producten wordt gedurende een tijd van 2 uur door Local Heroes gegarandeerd.

15.9 Local Heroes kan op verzoek allergeenarme diëten voor u verzorgen. Door de complexiteit van de keuken kan kruisbesmetting met allergenen echter niet voor 100% worden voorkomen en derhalve kan een allergeenvrij dieet niet worden gegarandeerd.

15.10 Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is Local Heroes aansprakelijk voor schade aan het werk tijdens het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Local Heroes in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

15.11 Local Heroes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Local Heroes is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Local Heroes kenbaar behoorde te zijn;

15.12 Opdrachtgever vrijwaart Local Heroes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is;

15.13 Indien opdrachtgever als onderdeel van het evenement een risicovolle sport wenst uit te oefenen, dan dient opdrachtgever hiertoe zelf een overeenkomst af te sluiten met een organisatiebureau. Local Heroes wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af;

15.14 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Local Heroes die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien;

15.15 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Local Heroes nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Local Heroes bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Local Heroes steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;

15.16 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Local Heroes of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Risico-overgang
16.1 Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde goederen en materialen gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17 Transport 
17.1 Indien en voor zover Local Heroes het transport, vervoer, verzending, of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever aan Local Heroes is verstrekt, door Local Heroes bepaald;

Artikel 18 Betaling
18.1 Betaling dient te geschieden netto, contant en zonder korting. Onder contant wordt verstaan: betalen binnen 14 dagen na factuurdatum van de goederen en/of het voleinden der transactie. Indien het transacties betreft waarvan de overeengekomen som een bedrag van € 1.250,00 te boven gaat moet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tenminste 60% voor aanvang van de opdracht en het resterende deel binnen 14 dagen na factuurdatum en/of voleinding der transactie worden betaald. Indien het hier bedoelde percentage van 60% niet bij aanvang van de opdracht is betaald, heeft Local Heroes het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten;

18.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

18.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

18.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Local Heroes op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

18.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 19 Betaling en Incassokosten

19.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de factuur van Local Heroes binnen de tussen partijen afgesproken betalingstermijn wordt voldaan. Betaling dient te geschieden door middel van overschrijving van het op de factuur vermelde bedrag op een door Local Heroes aangegeven bankrekeningnummer en/of g-rekeningnummer.

19.2 Tariefwijzigingen ten gevolge van wettelijk vastgestelde loon en/of lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, kunnen met ingang van het tijdstip van die wijzigingen in het uurtarief aan de opdrachtgever doorberekend worden en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.

19.3 Indien de opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Local Heroes gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

19.4 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de aanneemsom bedragen, met een minimum van € 350,00 en onverminderd de BTW;

19.5 Indien Local Heroes hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 20 (nationale) feestdagen beleid inlenerskosten

Nationale feestdagen kostenbeleid Percentages:

Feestdag: Percentage
Nieuwjaarsdag 200%
Goede vrijdag 150%
1ste Paasdag 150%
2de Paasdag 150%
Koningsdag 200%
Bevrijdingsdag 150%
Hemelvaartsdag 150%
1ste Pinksterdag 150%
2de Pinksterdag 150%
Kerstavond 200%
1ste Kerstdag 200%
2de Kerstdag 200%
Oudjaarsavond 200%
EK – WK wedstrijden NL elftal 175%

WK interland wedstrijd van het Nederlands elftal plaatsvind en eventuele officiële huldigingen van het Nederlands elftal.

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 21 Vertalingen van deze voorwaarden
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 21 Geschillen
Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Local Heroes. Niettemin heeft Local Heroes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan de Raad van Arbitrage.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Direct solliciteren